REGULAMIN KURSU Potęga Oddechu - Przytul Las Somianka 2024

I. Organizatorem Kursu Potęga Oddechu- Przytul Las 2024 zwanego dalej Kursem jest Stowarzyszenie Artystów Euforis, a opiekę merytoryczna sprawują Olga Rusin, Natasza Sikora oraz Maria Rothert- Proniewicz.

II. Kurs odbędzie się w dniach 18-21 lipca 2024 roku.

III. W ramach Kursu odbędą się następujące zajęcia zbiorowe:

  • 12 godzin intensywnych ćwiczeń oddechowych: Poznaj i praktykuj różne sposoby uzyskania spokoju oraz aktywacji podczas świadomej pracy oddechem, uwalniaj swoje emocje w bezpieczny sposób i odkryj moc swojego głosu. Poczuj harmonię ciała i ducha.
  • 4 godziny wykładów: Poznaj swój aparat oddechowy i głosowy. Zyskaj wiedzę i narzędzia do lepszego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.
  • 2,5 godziny kąpieli leśnej z certyfikowaną przewodniczką: Zanurz się w kojącej atmosferze lasu, poczuj jego energię i odzyskaj utracony spokój ducha. Odkryj sekrety natury i jej wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

IV. W Kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, osoby poniżej 18 roku życia jedynie z rodzicem/opiekunem prawnym.

V. Celem Kursu jest odzyskiwanie przez Uczestnika świadomości ciała, ogólna regeneracja sił płynąca ze świadomej pracy oddechem, poprawienie komunikacji
werbalnej (głos jako przekaz emocji, narzędzie komunikacji, wyraz artystyczny), polepszenie jakość życia.

VI. Kurs realizowany jest według autorskiego programu stworzonego w oparciu o różne techniki oddechowe, impostację głosu oraz praktykę kąpieli leśnych prowadzoną wg struktury zalecanej przez Forest Therapy Hub „The Walk Activity Sequence (WAS).

VII. Kursu prowadzony jest w formie zajęć zbiorowych.

VIII. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI:

1) koszty przejazdu Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,

2) koszt zakwaterowania w pokojach gościnnych Dworu w Somiance oraz posiłków zawarty jest w cenie,

3) Organizator w zależności od możliwości finansowych oraz pogody, zapewni atrakcje w formie czasu przeznaczonego na ognisko/ dodatkowe zajęcia integracyjne itp.,

4) koszty uczestnictwa w Kursie wynoszą:

a) 2000 zł, cena regularna. Płatne do 07.06.2024r.

b) 1800 zł, oferta specjalna dla uczestników opłacających całość w terminie do 30.05.2024r.

c) w powyższych cenach zawiera się również kwota bezzwrotnego wpisowego w cenie 300 zł, które może być opłacone wcześniej i gwarantuje wówczas rezerwację miejsca na kursie.

d) w wyjątkowych przypadkach organizator ma prawo indywidualnego ustalenia kosztów uczestnictwa.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenie Artystów „Euforis”, ul. Przytyk 7 m.140 01-962 Warszawa,

numer konta bankowego: 60 1140 2004 0000 3802 8095 7742 (mBank)
w terminie ostatecznym do 7 czerwca 2024 roku, z dopiskiem „KURS POTĘGA ODDECHU PRZYTUL LAS”.

5) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie przed 15 czerwca 2024r. organizator zwraca kwotę po potrąceniu bezzwrotnej kaucji w kwocie 300zł. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Kursie po dniu 15 czerwca 2024 roku organizator Kursu nie zwraca dokonanych wpłat.

IX. ZGŁOSZENIA NA KURS należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Kursu lub drogą mailową na kursy.euforis@gmail.com

X. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE
Uczestnicy zgłaszający się na Kursy z dniem złożenia Zgłoszenia:

1) wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie Kursu, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatora, bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania,

2) udzielają nieodpłatnie Organizatorowi Kursu prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których osobę utrwalono – do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania nagrania w sposób inny niż określony w lit. b – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania nagrania na wybranych stronach internetowych, mediach społecznościowych Organizatora.

3) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Kursu zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu Zgłoszenia. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w formularzu zgłoszenia Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie.

XI Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Kursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnicy otrzymają zwrot całości wpłaconych kwot.

XII Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie spowodował uczestnik wewnątrz i na terenie zabytkowego Dworu w Somiance.